Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Výzkum v diplomové práciVýzkum, neboli průzkum je součástí většiny diplomových prací. Jak ho však udělat jednoduše a přitom efektivně? Na co si dát pozor? Nabízíme definici i názorný příklad.

Praktická část diplomové práce
Součástí diplomové práce je i praktická, tzv. empirická část. Praktická část může mít formu průzkumu, výzkumu. Při výzkumu vycházíme především ze stanovených hypotéz, které chceme naší diplomkou a výzkumem buď vyvrátit či potvrdit. Nejčastěji má podobu dotazníku, ankety nebo rozhovoru. V případě výzkumu se po obsahové stránce zaměříme na: cíl výzkumu, hypotézy, použité metody, průzkum, zpracování výzkumu, jakož i na jeho následnou interpretaci, diskusi a doporučení pro praxi.

V některých diplomových pracích je praktická část propojená s teoretickou částí.

Praktická část diplomové práce se vždy řadí ještě před závěr samotné práce, přičemž ji většinou uvádíme jako čtvrtou kapitolu.
 

Výzkum v diplomové práci
Na začátku je téma a cíl diplomové práce. Hlavním posláním každé závěrečné práce by měla být snaha přinést ve vybrané tématu nějaké nové zjištění, důkazy či naopak vyvrátit už známé teze. Toho dosáhneme právě výzkumem resp. průzkumem. Jeho základem je hypotéza, kterou následně zkoumáním - dotazníkem analýzou, anketou či rozhovorem potvrdíme nebo vyvrátíme.

V každém případě, pokud byste se s vaším průzkumem nedokázali pohnout dál, jsme tu ještě my. Náš tým odborníků vám pomůže s vyřešením jakéhokoli problému týkajícího se vaší závěrečné práce.
 

Ukázka praktické části výzkumu v diplomové práci

4 Průzkumná část
Za rok 2014 rozhodovaly slovenské soudy o svěření XYZ dětí, z toho X% matkám, Y% otcům a do střídavé péče šlo pouze Z% dětí. Předkládané údaje jsme získali ze statistik úřadu práce, sociálních věcí a rodiny ... Právě stále rozšířenější problémy porozvodové péče dětí nás inspirovaly k napsání diplomové práce. V průzkumné části chceme zjistit, jak dobře je veřejnost informována o střídavé osobní péči a jaký je zájem o tuto formu péče. Zjišťujeme názory respondentů na danou problematiku a zároveň navrhujeme řešení v dané oblasti.

4.1 Cíl průzkumné části
Na začátku průzkumu jsme si stanovili hlavní cíl práce a dílčí cíle. Hlavním cílem bylo zjistit ... Určili jsme si i dílčí cíle ...

4.2 Průzkumné otázky
Na začátku průzkumu jsme si stanovili průzkumné otázky. Otázka první ... otázka druhá ... otázka třetí ...

4.3 Průzkumný vzorek
Průzkum jsme uskutečnili v době od ... do ... prostřednictvím dotazníku, který byl respondentem zasílán emailem. Průzkumný vzorek jsme získali náhodným výběrem respondentů, aby byl vzorek co možná nejpestřejší věkově, i co se vzdělání týče.

Dotazník vyplnilo spolu ... respondentů. Z celkového počtu respondentů bylo X% mužů a Y% žen. Nejvíce respondentů bylo v rozmezí od - do let, nejméně v rozmezí od - do let. Ostatní věkové kategorie byly zastoupeny následovně ...

Co se vzdělání respondentů týká, základní vzdělání mělo ..., vyšší odborné vzdělání mělo ..., středoškolské vzdělání mělo ... a vysokoškolské vzdělání mělo ... respondentů.

Strukturu respondentů přehledně znázorňují grafy ...

4.4 Průzkumné metody
Při zjišťování informací jsme použili kvantitativní průzkum. Zdrojem pro získání informací v průzkumné části byl již výše zmíněný dotazník. Jeho vyplnění bylo anonymní a dobrovolné. Dotazník obsahoval 14 otázek. Respondenti měli možnost vybrat vždy jednu z několika možností.

4.5 Zpracování průzkumu
K tomu, abychom mohli sestavit dotazník, týkající se dané problematiky, museli jsme si nejprve mnohé informace nastudovat. Následně jsme vypracovali daný dotazník a oslovili respondenty formou emailu. Respondenti měli možnost vyplnit dotazník v době od - do ... Dotazník vyplnilo ... respondentů. Z celkového počtu respondentů bylo ... mužů a ... žen. Odpovědi získané z dotazníků jsme spočítali za pomoci aplikace Microsoft Office Excel. Získané informace jsme vložili do tabulek, které jsme pro lepší názornost zobrazili i formou grafů.

4.6 Výsledky průzkumu
Výsledky průzkumu jsme, jak již bylo uvedeno výše, zpracovali graficky i formou tabulek. Odpovědi jsou zpracovány přehledně podle důležitosti s ohledem na cíl našeho průzkumu.


 

Další blogy zde.

Proč VSpráce.cz?

Efektivní time management při psaní diplomové práce

  Time management je klíčovým prvkem při psaní diplomové práce, který vám pomůže efektivně využít váš čas a dosá…

Poslední krok psaní bakalářské práce: Revize nesmí chybět!

Psaní bakalářské práce je náročný proces, který vyžaduje nejen kvalitní výzkum a strukturované myšlení, ale tak…

Jak napsat kvalitní úvod diplomky?

  Úvod diplomové práce je klíčovou částí, která zaujme čtenáře a nastaví směr vaší práce. Je to první…