Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

 

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"), které jsou součástí Smlouvy o dílo (jak je definována níže) uzavřené ve smyslu ust. § 2586  a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Klient (jak je definován níže) je vázán takovými VOP, které byly platné a účinné v době, kdy se stala platnou a účinnou Smlouva o dílo.

Provozovatel (jak je definován níže) si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Změny ve VOP jsou účinné vůči Objednateli ode dne jejich zveřejnění na www.vsprace.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2016

 

 

Článek II.

Objednávka díla

 

Klientem je osoba, která vyplní nezávaznou objednávku na portálu www.vsprace.cz, v dražebním systému AUCTION CZ (dále jen "Interní systém") si vybere nabídku Zhotovitele (jak je definován níže) a zaplatí za dílo nebo jeho příslušnou část (dále jen "Klient").

Zhotovitelem díla je autor díla, který využívá webové sídlo http://www.vsprace.cz a pro kterého se prostřednictvím Interního systému rozhodl Klient (dále jen "Zhotovitel").

Užívací práva k webovému sídlu http://www.vsprace.cz má společnost Aldřich, s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno-Veveří, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo: 84929, IČ: 03464067 (dále jen "Společnost"). Společnost a jakákoli jiná osoba spolupracující se Společností na příslušné objednávce (dále jen "Provozovatel") jsou odpovědné ve vztahu ke Klientovi podle Smlouvy o dílo společně a nerozdílně.

Nezávazná objednávka se stává závaznou okamžikem provedení úhrady za dílo nebo jeho příslušnou část (dále jen "Závazná objednávka").

Klient se může kdykoliv rozhodnout, že nezaplatí za další část díla, a tím se tak ruší Závazná objednávka v rozsahu nezaplacené části díla a s okamžitou účinností tak vypovídá i Smlouvu o dílo.

Smluvní vztah mezi Klientem a Provozovatelem (dále jen "Smlouva o dílo") vzniká okamžikem vzniku Závazné objednávky.

Emailová adresa Klienta je ta, která je uvedena v nezávazné objednávce (dále jen "Emailová adresa Klienta").

Emailová adresa Provozovatele je info@vsprace.cz, komunikace@vsprace.cz nebo jakákoli jiná adresa využívána Provozovatelem (dále jen "Emailová adresa Provozovatele").

Emailová komunikace mezi Klientem a Provozovatelem probíhá prostřednictvím Emailové adresy Klienta a emailové adresy Provozovatele (dále jen "Emailová komunikace").

Klient v nezávazné objednávce neuvádí žádný svůj osobní údaj (například jméno a příjmení). V případě, že Klient v nezávazné objednávce uvede nějaký svůj osobní údaj, Provozovatel se zavazuje nezpracovávat tento osobní údaj v žádném informačním systému a předmětný osobní údaj neprodleně zlikvidovat. Za osobní údaj se nepovažuje Emailová adresa Klienta.

 

Článek III.

Provedení a předání díla

 

Obsahem Smlouvy o dílo je dohoda mezi Provozovatelem a Klientem, na jejímž základě Provozovatel zajistí u Zhotovitele provedení díla podle instrukcí Klienta vyplývajících z Emailové komunikace mezi Klientem a Provozovatelem, z předchozí nezávazné objednávky, z instrukcí vyplývajících z nezávazné objednávky (objednávkový formulář), ze které vznikla Závazná objednávka a z jiných dohodnutých instrukcí (dále jen "Požadavky Klienta").

Rozsah Díla definuje počet normostran. Jedna normostrana má 1800 znaků včetně mezer.

Provozovatel je povinen zajistit provedení díla podle Požadavků Klienta, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel komunikuje s Klientem výlučně prostřednictvím Interního systému.

Provozovatel se zavazuje zajistit předání řádně zhotoveného díla Klientovi v dohodnutém termínu v souladu s Požadavky Klienta.

Dílo se považuje za předané Provozovatelem Klientovi okamžikem jeho elektronického odeslání Klientovi Zhotovitelem nebo Provozovatelem, a to prostřednictvím Interního systému nebo prostřednictvím Emailové komunikace ve formátu aplikace Microsoft Word nebo v jiném dohodnutém formátu.

Toto ustanovení se přiměřeně použije i na jednotlivé dílčí předávání díla, pokud se dílo tak předává.

Provozovatel si vyhrazuje právo zajistit nepokračování ve vyhotovování díla, pokud Klient svým přístupem oddaluje zhotovení díla.

Provozovatel může vypovědět Smlouvu o dílo s okamžitou účinností, zejména pokud nemůže zajistit Zhotovitele na provedení díla, avšak v takovém případě je povinen Klientovi vrátit zpět peníze za cenu díla, která přísluší nepředané části díla.

 

 

Článek IV.

Cena za dílo

 

Klient se dohodne s Provozovatelem nebo Zhotovitelem individuálně na způsobu úhrady díla a předání díla.

Cena díla uvedená v ceníku portálu www.vsprace.cz má pouze orientační charakter.

Cena za dílo se určuje dohodou mezi Zhotovitelem a Klientem a to tím, že Klient si vybere cenu z cenových nabídek navržených zhotovitelům prostřednictvím Interního systému, které již obsahují marži Provozovatele, a cena je tak konečná.

 

 

Článek V.

Reklamační řád

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Dílo má vady, jestliže neodpovídá Požadavkům Klienta tak, jak jsou definovány v článku II. v těchto VOP (dále jen "Vady"). Za tyto Vady odpovídá Provozovatel.

Záruční doba za Vady díla není časově omezena, a tudíž je delší, než dva roky.

Provozovatel odpovídá Objednateli, že dílo při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má Dílo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Provozovatel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu díla;

- se Dílo hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel s Objednatelem sjednali nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá;

- Dílo vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Klient je oprávněn u Provozovatele uplatnit odpovědnost za Vady elektronickou formou, a to posláním emailu na Emailovou adresu Provozovatele, nebo písemnou formou, a to doručením na adresu sídla Společnosti, jak je uvedeno v článku II. těchto VOP, a to kdykoliv ode dne předání díla Zhotovitelem nebo Provozovatelem, a to konkrétním uvedením vad díla (dále jen "Reklamace").

Objednatel je v Reklamaci povinen uvést, jakým konkrétním způsobem je Dílo dle jeho názoru nekvalitní nebo v čem nesplňuje Požadavky klienta Nemá-li Dílo vlastnosti stanovené v §2161 zák. č. 89/2012 Sb, může Objednatel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze Díla nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Neuplatní-li Objednatel právo na odstranění vady, může požadovat přiměřenou slevu. Bližší podmínky stanoví ustanovení § 2169 zák. č. 89/2012 Sb. a násl.

Po obdržení Reklamace s konkrétním uvedením vad díla se Provozovatel zavazuje bez zbytečného odkladu, avšak ne později než do 30 dnů od uplatnění Reklamace, Reklamaci posoudit a v případě, že jde o odstranitelné vady, v přiměřené lhůtě zajistit jejich odstranění nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla, a to podle rozhodnutí Klienta. Pokud jde o neodstranitelnou Vadu díla, Provozovatel se zavazuje Klientovi vrátit uhrazenou cenu díla.

V případě, že Provozovatel Reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit.

Provozovatel je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit je na požádání dozorovému orgánu k nahlédnutí. Evidence o Reklamaci musí obsahovat údaje o datu a způsobu uplatnění Reklamace, datu a způsobu vyřízení Reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění Reklamace.

 

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

Provozovatel se zavazuje zajistit provedení díla pro Klienta, které musí být originální, a nemůže se tedy jednat o plagiát.

Pokud není dohodnuto jinak, standardní používané písmo pro zhotovování díla je Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5.

Pokud se Klient po předání díla rozhodne upravit, změnit nebo nějakým jiným způsobem pozměnit dílo mimo rozsah Požadavků Klienta, jde o novou nezávaznou objednávku.

Povinnost Provozovatele dodat zhotovené dílo Klientovi řádně a včas neplatí v případě, že Klient neposkytne Zhotoviteli nebo Provozovateli přiměřenou součinnost, a to zejména s ohledem na typ práce, rozsah práce nebo termín dodání.

Pro vyloučení pochybností se za přiměřenou součinnost nepovažuje nepřiměřeně opožděné poskytnutí požadovaných informací Zhotoviteli nebo Provozovateli, stejně tak i opožděné uhrazení dohodnuté platby za dílo nebo jeho část (tzv. Etapa). Za den úhrady se považuje den, kdy Provozovatel obdrží peníze na bankovní účet uvedený v předmětné faktuře.

Z důvodů bankovních poplatků si Provozovatel vyhrazuje právo nevyplácet částky nižší než 100 Kč. Tím není dotčena povinnost Provozovatele vyplácet platby vázající se na dvě a více skutečností, pokud společná částka převyšuje 100 Kč.

Splátkový systém poskytujeme pro objednávky v hodnotě nad 2500 Kč.

Efektivní time management při psaní diplomové práce

  Time management je klíčovým prvkem při psaní diplomové práce, který vám pomůže efektivně využít váš čas a dosá…

Poslední krok psaní bakalářské práce: Revize nesmí chybět!

Psaní bakalářské práce je náročný proces, který vyžaduje nejen kvalitní výzkum a strukturované myšlení, ale tak…

Jak napsat kvalitní úvod diplomky?

  Úvod diplomové práce je klíčovou částí, která zaujme čtenáře a nastaví směr vaší práce. Je to první…