Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Podmínky ochrany soukromí

Tyto podmínky ochrany soukromí vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci společností Aldřich, s.r.o, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03464067, registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 84929 (dále jen jako „Aldřich“ nebo „my“).

Pro zodpovězení jakýchkoliv otázek týkajících se ochrany osobních údajů nebo přijetí a vybavení žádostí dotčených osob použijte prosím níže uvedený kontaktní údaje: info@vsprace.cz

Korespondenční adresa: Aldřich, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika

 

Poskytování služeb

Plnění smluv podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pokud jde o fyzické osoby

Vytváření seznamu nejlepších autorů

Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pokud jde o právnické osoby

Cílení a personalizace reklamy

 

Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zvyšování povědomí v online prostředí

 

Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo souhlas dotčené osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Plnění zákonných povinností

Splnění zákonné povinnosti podle Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Účetní a daňové účely (účetní agenda) 

Plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků (právní agenda) -

Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a/nebo plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Bezpečnost osobních údajů a IT systémů

Plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Statistické účely

Právní základ původních účelů ve smyslu Čl. 89 GDPR

 

Cílení a personalizace reklamy

Používání analytických nástrojů pro lepší pochopení chování našich potenciálních zákazníků a/nebo spotřebitelů při používání našich web stránek považujeme za náš oprávněný zájem. Dané zpracování může zahrnovat např. obecnou analýzu chování zákazníků pro lepší marketingové strategie, rozhodnutí nebo individualizovanější cílenou reklamu; cílené inzerování produktů nebo služeb; analýza úspěšnosti různých marketingových kampaní; rozdělování uživatelů do více segmentů pro osobnější přímou marketingovou komunikaci (pokud jsou splněny podmínky pro přímou marketingovou komunikaci).

Zvyšování povědomí v online prostředí

Zpracovávání osobních údajů našich fanoušků či návštěvníků při profesionální správě našich profilů zřízených na sociálních sítích, včetně využívání služeb provozovatele sociální sítě na základě jeho smluvních podmínek považujeme za náš oprávněný zájem, který může být kombinován s Vaším souhlasem se zpracováním cookies, příp. jiných obdobných digitálních identifikátorů jako jsou pixely.

Za náš oprávněný zájem považujeme i zpracovávání osobních údajů při odpovídání na Vaše žádosti, dotazy a jiné formy rozmanitého charakteru, které jsou přijaty prostřednictvím online kontaktních formulářů integrovaných do našich stránek.

Prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků (právní agenda)

V ojedinělých případech musíme prokazovat, uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky soudní nebo mimosoudní cestou nebo musíme oznámit určité skutečnosti orgánům veřejné moci, což považujeme za náš oprávněný zájem. Stejně přehledné evidování naší smluvní agendy v rámci obecné právní agendy považujeme za náš oprávněný zájem.

Vytváření seznamu nejlepších autorů

Získávání přehledu o výsledcích individuálních autorů pro potřeby zvyšování motivace zveřejňováním dosažených výsledků pro zvyšování výkonu a pracovní efektivity celého týmu považujeme za náš oprávněný zájem.

Osobní údaje našich zákazníků, autorů, obchodních partnerů a jiných fyzických osob tvořících příslušný okruh dotčených osob poskytujeme pouze v nezbytné míře následujícími kategoriím příjemců osobních údajů:

 • Společnostem uvedeným v úvodu tohoto dokumentu, které jsou součástí naší skupiny na základě dohody společných provozovatelů uzavřené podle čl. 26 GDPR,
 • prověřeným a řádně právně zavázaným zprostředkovatelem, zejména z oblasti účetnictví a obchodním partnerům, kteří nám zprostředkovávají objednávky od zákazníků, zda profesionálním administrátorům systémů, s nimiž máme uzavřeny i smlouvy o spolupráci,
 • našim profesionálním poradcům (např. advokátům, auditorům);
 • poskytovatelům softwarového vybavení a cloudových služeb (např. MailChimp, Microsoft, Purechat);
 • poskytovatelům analytických nástrojů pro vytváření statistických údajů (Google Analytics, Youtube)
 • poskytovatelům reklamních systémů pro online marketing a tzv. PPC reklamní kampaně (Google Ad words)
 • poskytovatelům technické (IT) podpory
 • provozovatelům sociální sítě, na níž máme zřízený oficiální profesionálně administrovaný profil (Facebook);
 • poštovním doručovatelům a kurýrním službám;

zaměstnancům a řádně pověřeným příjemců údajů výše uvedených osob, kterým byly vydány pokyny podle čl. 29 GDPR

Standardně (by default) omezujeme jakékoli přeshraniční přenosy osobních údajů do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko), pokud to není nezbytné. Nicméně, někteří naši subdodavatelé a výše uvedení příjemci osobních údajů mohou být usazeni nebo jejich servery se mohou nacházet ve Spojených státech amerických, které - jako takové - představují třetí zemi, která nezaručuje ochranu osobních údajů přiměřenou ochraně v EU. Nicméně, společnosti, které se certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanismu jsou podle rozhodnutí Komise EU považovány za poskytující přiměřenou ochranu osobních údajů jako v EU. Pokud přece jen provádíme předávání osobních údajů do třetích zemí, děláme tak pouze na základě rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti (jako např. EU-US Privacy Schield) nebo vyžadujeme splnění jiných záruk na ochranu osobních údajů (např. uzavření tzv. smluvních doložek).

Osobní údaje uchováváme maximálně do té doby, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají, přičemž vycházíme z těchto obecných dob jejich uchovávání:

Účel

Všeobecná doba uchovávání osobních údajů

Poskytování služeb

Do ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých vzájemných závazků

Vytváření seznamu nejlepších autorů

Po dobu trvání smluvního vztahu

Cílení a personalizace obsahu reklamy

 

Do podání námitky proti zpracování. V případě, že jde o zpracování na základě souhlasu, maximálně do doby jeho odvolání, příp. do zablokování souborů typu cookies

Zvyšování povědomí v online prostředí

 

Do podání námitky proti zpracování.

Plnění zákonných povinností

Do uplynutí příslušné zákonné lhůty nebo do uplynutí nároků zainteresovaných osob souvisejících s plněním povinností (např. 3 roky od vyřízení žádosti o výkon práva dotčené osoby podle GDPR)

Účetní a daňové účely (účetní agenda) 

Během deseti let následujících po účetním roce, kterého se účetní doklady, účetní knihy, seznamy účetních knih, seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek použitých v účetnictví, odpisový plán, soupisy inventarizační zápisy, účtový rozvrh týkají.

Prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků (právní agenda)

Do řádného pravomocného ukončení věci, včetně vyčerpání a/nebo promlčení nároku na podání řádných a mimořádných opravných prostředků, příp. do promlčení nároků a práv zúčastněných stran.

 

V případě evidence všeobecné smluvní agendy, 3 roky pro občanskoprávní smlouvy a 4 roky pro obchodní smlouvy od jejich skončení.

 

Bezpečnost osobních údajů a IT systémů

Maximálně 1 rok

Statistické účely

Během trvání zpracování osobních údajů pro jiné účely, přičemž nepotřebné údaje jsou po vyhotovení potřebných statistik anonymizované nebo odstraňovány.

Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání osobních údajů dobrovolné. Osobní údaje můžete naší společnosti poskytnout různými způsoby např.:

 • registrací na našich stránkách;
 • emailem;
 • poskytnutím ze strany našeho zprostředkovatele (např. zprostředkování objednávky od obchodního partnera);
 • v procesu uzavírání smlouvy s naší společností;
 • komunikací s Vámi;
 • účastí na aktivitách naší společnosti na sociální síti;
 • zadáváním a nahráváním dat a dokumentů do interního systému integrovaného do portálu vsprace.cz;
 • odesláním kontaktního formuláře s Vašimi připomínkami, dotazy nebo otázkami.

„Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Máte právo kdykoli účinně namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování.“

„Právo namítat máte i vůči zpracovávání Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů, které sledujeme, jak jsou vysvětleny výše. Toto právo máte i vůči zpracovávání osobních údajů na právním základě veřejného zájmu, které však neprovádíme.“

Jako dotčená osoba máte zejména:

 • Právo požádat o přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, které o Vás zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo na potvrzení o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, právo získat přístup k těmto údajům a právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů podle článku 16 GDPR, pokud o Vás zpracováváme nesprávně nebo neúplně osobní údaje;
 • Právo na vymazání Vašich osobních údajů podle článku 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
 • právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání web stránky např. tím, že umožňují rozpoznat předchozích návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti web stránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá cookies na dva různé účely. Prvním účelem je zajištění fungování web stránky jako takové (tzv. session cookies). Ve smyslu § 55 odst. 5 poslední věty Zákona o elektronických komunikacích, není na takové ukládání přístupu do Vašeho zařízení potřebný Váš předchozí souhlas: „To nebrání technickému ukládání dat nebo přístupu k nim, jejichž jediným účelem je přenos nebo usnadnění přenosu sdělení prostřednictvím sítě, nebo pokud je to nezbytně nutné pro poskytovatele služeb informační společnosti na poskytování služby informační společnosti, kterou výslovně požaduje uživatel.“ Druhým účelem je personalizace obsahu reklamy. Pro tento účel používáme standardní řešení od Google a Youtube, které nám pomáhají zobrazovat Vám při používání internetu (např. při placené reklamě na externích stránkách nebo vyhledávání obsahu) relevantnější obsah. Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoliv zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče (www.allaboutcookies.org). Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce. Okrem toho získáváme jednoznačný souhlas s používáním cookies na tyto účely i prostřednictvím naší web stránky.

Podmínky ochrany soukromí – úplné právní znení

Jak úspěšně napsat diplomovou práci: 10 osvědčených rad

  Psaní diplomové práce může být jedním z nejnáročnějších úkolů, které během svého studia absolvujete. Zde je 10…

Efektivní time management při psaní diplomové práce

  Time management je klíčovým prvkem při psaní diplomové práce, který vám pomůže efektivně využít váš čas a dosá…

Poslední krok psaní bakalářské práce: Revize nesmí chybět!

Psaní bakalářské práce je náročný proces, který vyžaduje nejen kvalitní výzkum a strukturované myšlení, ale tak…